Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home2/stiriprahovene/public_html/wp-content/themes/barta/inc/modules/rt-post-ticker.php on line 24

Reguli stricte emise de către Ministerul Educaţiei pentru reluarea cursurilor în şcoli

reguli-stricte-emise-de-catre-ministerul-educatiei-pentru-reluarea-cursurilor-in-scoli

Ministerul Educaţiei a îemis reguli stricte pentru reluarea cursurilor în şcoli. Toate acestea au fost cuprinse întru-un document ce trebuie validat de Ministerul Sănătăţii.

Grădinițele și școlile se redeschid, săptămâna viitoare, în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate.

ART. 1

(1) Prezentul ordin reglementează procedura și măsurileobligatoriiprivind prevenireaşi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţilede învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul,, Școală după Școală”.

(3) Modalitatea de desfășurare a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior se decide în conformitate cu principiul autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

ART.2

(1) DSP/DSPMB informează, înainte de reluarea cursurilor, după vacanțele școlare/universitare, inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, denumit în continuare ISJ/ISMB, respectiv senatul universitar al instituţiei de învăţământ superior, comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, în vederea stabilirii scenariului de începere a cursurilor.

(2) ISJ/ISMB transmite unităţilor şcolare/conexe informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare

(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza in functie de evolutia epidemilogica prin raportare la prevederile art.3.

ART. 3

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariuluide organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ,pebază criteriuluiepidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori,după cum urmează:

  • Scenariul 1: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie (Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori)
  • Scenariul 2: a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori)
  • Scenariul 3: a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primarb)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu (Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori)

(2) În situații justificate de infrastructurăși resursele existente, unitățile de invățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar județean/ISMB. (3)Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiuşi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicareaunuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează:

  • Scenariul 1: Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
  • Scenariul 2: Participare in sistem mixt -prezenta fizica si online, in functie de specificul programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecarei universitati.
  • Scenariul 3: Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

ART. 4

(1) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţiide învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSUscenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.(2)Propunerea este fundamentată pe informarea DSP/DSPMB cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

ART. 5

Comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă emite hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare.

ART. 6

Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilorde învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru.Insituația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asiguradistanțarea maximposibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;b) stabilirea circuitelor funcţionale;c) organizarea spaţiilor de recreere;d) evaluarea necesarului de resurse umane;e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

ART. 7

(1) Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflatîn grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară,poate desfășura activități didactice în sistem on-linenumai în baza unei certificări emise de medicul de medicina muncii. În acest caz conducerea unității /instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător.

(2) Preşcolarii/eleviicare fac parte dintr-o grupă derisc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizicain scoala.

(3) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin (2), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online.

(4) Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situația preșcolarilor/elevilor menționați la alin. (2) să monitorizeze fiecare caz în parte.

(5) Preșcolarii/elevii menționați la alin (2), precum şi părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.(6) Preșcolarii/eleviicare locuiesc impreunacu o persoană care face parte dintr-ogrupăderisc, după o evaluare medicalaa persoanei respective, dacaaceasta nu a fost vaccinată şi exista riscul de contaminare cu SARS-CoV-2, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant șicu acordul părinților/reprezentantului legal.

(7) Pentru preșcolarii/elevii menționați la alin.(6), conducerileunităţilor de învăţământ vor asiguradesfășurareaprocesului educaţional în sistem online.(8) Preșcolarii/eleviicu dizabilităţi, in functie despecificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.(9)Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoiloracestora, cu avizul DSP.

ART. 8

Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

ART.9

(1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexese dispune în următoarele situații: a)La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar.În această situație se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. b)La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional sipostliceal. În această situație se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), procesul de învățământ continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020.

(2) DSP/DSPMBva efectua anchete epidemiologice,va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decideîmpreunăcu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea. În situațiile prevăzute la alin (1) lit. a) și b) se aplică dispozițiile prevăzute la punctul VI.4 din anexa la prezentul ordin.

(3) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliaresau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB,in urma anchetei epidemiologice,va stabili care sunt contacții directi ai acestora si va decideîmpreunăcu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea.

(4) Decizia de suspendare a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordinnu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(6) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului ApărăriiNaționale și Ministerului Afacerilor Interne vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentuluiordin

(7) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic.

ART. 10

În perioada de suspendare a cursurilorcu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţiobligatorii:a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;b) dezinfecţia generala si nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete.

ART. 11

(1) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizicăpentru clasa/unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii acestora, după consultarea DSP/DSPMB.(2) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea si avizul DSP/DSPMB.

ART. 12

(1) DSP/DSPMB au obligaţia să informeze unitatea/instituția conexă/instituţia de învăţământ superior şi cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenţi/personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ.(2) Nu se vor prezenta la cursuriîn unitatea de învățământ/instituția de învățământ:a)cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;b)cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, sau aflaţiîn perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.c)cei care asteapta sa fie testati sau au fost testati si asteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana care a fost testata si care asteapta rezultatele.

ART. 13

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, DSP/DSPMB, în colaborare cu autorităţile publice locale/judeţene, coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar,desemnat să acorde asistenţa medicalăpentru fiecare unitatede învățământ preuniversitar/unitateconexă/instituţie de învăţământ.

ART. 14

Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţiide invatamant/instituției conexe/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

ART. 15

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, ai autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar/unitatileconexe/instituțiile de învățământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activității acestora.

ART. 16

(1) Unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 prin:a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;d) organizarea programului de învăţământ;e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;h) asigurarea măsurilor pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

(2) Măsurile prin care unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe duc la îndeplinire dispozitiileprevăzute la alin. (1) sunt menţionate în Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 17

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogăOrdinul nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 1 septembrie 2020.

ART. 18

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Post-ul Reguli stricte emise de către Ministerul Educaţiei pentru reluarea cursurilor în şcoli apare prima dată în republikaNEWS.

administrator

Related Articles

Lasă un răspuns